Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1221 Skapa ett bra omhändertagande av (teknik-) volontärer new Richie Uppgift major
#1222 (anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument new Richie Uppgift major
Note: See TracQuery for help on using queries.