Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#219 fixed vallokaler malmö, karta visar fel adress speakman Belial@…
#679 wontfix Jag vill Rösta men vet inte hur man gör Todi Birgitta
#63 fixed Alert Activist talar inte att sms har maxlängd JorgenL Björn
Note: See TracQuery for help on using queries.