Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (46 - 48 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1251 fixed Automatiskt mailutskick till kandidater när ny fråga har kommit in Johanmlg agnesson
#1252 fixed Sätta status "behandlas ej" på yrkanden som är avslagsyrkanden/ligger utanför området Johanmlg agnesson
#1253 fixed Ändra texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" Johanmlg agnesson
Note: See TracQuery for help on using queries.