Ticket #876 (new Defekt) — at Initial Version

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/kontrollsamhallet

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Det finns ett copy-paste-from-the-past fel på kontrollsamhället sidan.

I avsnittet om FRA lagen står:

"Lagen ska bearbetas en omgång till under hösten 2009, men grundförutsättningen är att alla ska avlyssnas (Se Prop. 2008/09:201 nedan). Läs mer på Frapedia."

Ändra till dåtidsform och updatera med relevant resultat av bearbetningen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.