wiki:TortugaProjektSpec

Version 1 (modified by SimonB., 12 years ago) (diff)

--

 Till startsidan

Projektplan, Tortuga (bästa politiska hemsidan 2010!)

Informationskopia:
Rickard Olsson
Partistyrelsen,
Partiledning

Kopia till:
Projektledare: Hans Alvenkrona
Viceprojektledare: Daniel Svensson
Projektdeltagare: Dokumentet kommer att finnas på TRAC (Wiki)

Bilagor

Syfte

Syftet med projektplanen är att tydligt beskriva överenskommelsen mellan projektledaren och sponsor. Dessutom används projektplanen av projektets deltagare som ett styrande dokument om vad, när och hur saker skall genomföras.

Innehåll

1 Projektinriktning

1.1 Projektmål
1.2 Syfte
1.3 Affärsmöjligheter och fördelar med införandet
1.4 Bakgrund

2 Projektbeskrivning

2.1 Projektleveranser
2.2 Genomförande
2.3 Kravinsamling
2.4 Kvalitetssäkring av resultat
2.5 Kvalitetskrav på genomförandet
2.6 Inkluderat, Exkluderat

3 Planering

3.1 Release 1
3.2 Release 2
3.3 Release 3
3.4 Release 4
3.5 Release 5

4 Projektbudget

5 Projektorganisation och intressenter

5.1 Projektorganisation, roller, ansvar and befogenheter
5.2 Projektorganisation
5.3 Relationer till andra projekt och uppdrag
5.4 Rapportering och kommunikationsprinciper

6 Projektöverlämning

7 Övrigt

8 Referenser

Revisions Historia

1 Projektinriktning

1.1 Projektmål

Är att utveckla en gemensam pirat ”community” som på sikt skall ersätta hemsidan, forumet, wikin, mm. och ge oss en möjlighet att köra lite olika projekt (både utveckling och kampanjer), lagra kampanjmaterial, pressbilder och vara en social tummelplats där pirater från hela världen kan träffas.

Dessutom skall ”communityn” var ett stöd/verktyg för piratfunktionärer, för bättre kommunikation/information med medlemmar och andra funktionärer.

Hela communityn skall byggas på FOSS

Bästa politiska site 2010.

1.2 Syfte

Syftet med detta projekt är att på ett effektivt, smidigt och tillförlitligt sätt ersätta olika piratapplikationer och integrera dem i en gemensam applikation¨, så långt som det är möjligt. Desutom skall vi tillföra nya funktioner som hjälper funktionärer att bedriva ett effektivt kampanjarbete.

1.3 Affärsmöjligheter och fördelar med införandet

Idag finns det många piratapplikationer på olika plattformar vilket gör det väldigt tungt med avseende på drift och underhåll.

Istället för att utveckla och driva flera lokala hemsidor kan man samla alla lokala hemsidor under ett tak vilket spar tid och pengar som i stället kan spenderas på politisk verksamhet.

För funktionärer skall det finnas tillgång till en verktygslåda som underlättar och effektiviserar kampanjarbetet och den politiska agitationen.

För medlemmar skall det finnas en ingångsportal med endast en inloggning där man kan ta del av senaste piratnyheterna och annan piratverksamhet inför valet.

1.4 Bakgrund

Sedan partiet bildades har nya applikationer och tjänster ständigt utökats utan att det har funnits en gemensam IT-strategi vilket projektet skall råda bot på.

Man har löst uppkomna problem med snabba lösningar utan att ha en långsiktig gemensam utvecklingsplan.

2 Projektbeskrivning

2.1 Projektleveranser

Projektet kommer att leverera en väl fungerande ”community”. Leveranserna kommer att levereras i ett antal releaser. Den första releasen kommer att vara att ersätta den befintliga hemsidan, för att därefter följas av ett antal funktionstillägg. Prioritetsordningen på nya funktioner bestäms tillsammans med Sponsorn.

2.2 Genomförande

Arbetet genomförs på volontär basis, så tillgången på resurser kommer att variera med tiden.

Regelbundna projektmöten på Skype (telefonkonferens) , varje onsdag 21:00-23:00

Viktiga strategiska beslut tas på projektmötena av närvarande (minst 4st för beslut). Alla beslut kan revideras, men det är alltid det senaste beslutet som gäller.

Löpande diskussioner och operativa beslut tas på Skype-chatten.

2.3 Kravinsamling

Eftersom communityn är till för medlemmar och funktionärer så är det från dom som krav/önskemål skall insamlas. Insamlingen sker på forumet  http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx.

Alla krav/önskemål på forumet måste formaliseras och låsas av projektteamet som en krav text, det formaliserade kravet skrivs in i samma tråd och låses. Se exempel  http://forum.piratpartiet.se/Topic179467-509-1.aspx (krav accepterat) och  http://forum.piratpartiet.se/Topic179488-509-1.aspx (Krav ej accepterat)

Krav är teknikoberoende och beskriver hur en funktion fungerar. Om det är en komplex funktion är det bättre att dela up det på flera mindre krav. Texten skall vara så formulerad att det vid test går att avgöra om kravet är uppfyllt eller ej.

Arbetet görs lämpligen med minst två personer i en telefonkonferens (pinga på chaten om det finns någon som vill hänga med). Logga alla kravtexter på  http://piratepad.net/Tortuga-Krav

Börja med det äldsta kravet så att vi får samma tidsordning när vi är klar med genomgången.

Om nytt krav/önskemål dyker upp som redan är formaliserat avslutas tråden med en referens till det formaliserade kravet och tråden låses

Om ett nytt krav/önskemål dyker upp som är en utveckling av ett tidigare krav så uppdatera det första kravet  och skriv en lämplig referens innan tråden låses.

Det är helt Ok att utveckla kravet om man ser fler aspekter.När vi har ett antal krav formaliserade kommer vi att genomföra en formell granskning där vi sorterar och grupperar kraven i  http://www.mindmeister.com/33635995/tortuga-nskem-l-fr-n-medlemmar

2.4 Kvalitetssäkring av resultat

Samtliga dokument som behövs för drift och underhåll samt övriga dokument som kan tänkas vara relevant för projektet skall granskas och godkännas på Skype projektmötet av närvarande.

För alla viktiga funktioner skall det finnas beskrivningar, så att nya projektdeltagare kan ta dela av resultatet utan att behöva läsa hela koden.

2.5 Kvalitetskrav på genomförandet

Skype-chatten används för den dagliga kommunikationen mellan projektdeltagare, och det är bara projektrelaterad information som skall finnas där.

Från arbets- och projektmöten skall det finnas minnesanteckningar.

Trac (länk) ska användas i största möjligaste mån för

 • Uppladdning av dokument (wiki sidor)
 • Uppgiftstilldelning
 • Planering av enklare aktiviteter
 • Funktionsbeskrivningar

2.6 Inkluderat, Exkluderat

Inkluderat

 • Utarbetande av lämpliga rutiner för säkerhetskopiering och systemåterhämtning.
 • Utarbetande av lämpliga förvaltnings- och driftsrutiner.
 • Driftsättning av första releasen
 • Utvecklar och testar Hemsida och tillhörande funktioner
 • Funktionsbeskrivning

Exkluderat

 • Förvaltning, underhåll och support av det driftsatta systemet.
 • Driftsättning av övriga releaser.

3 Planering

3.1 Release 1

Ersätter befintliga hemsidan och har minst samma funktionalitet.

3.2 Release 2

TBD,

3.3 Release 3

TBD

3.4 Release 4

TBD

3.5 Release 5

TBD

4 Projektbudget

Rick bjuder på champange.

5 Projektorganisation och intressenter

6 Projektorganisation, roller, ansvar and befogenheter

Projektledare

Leder mötena, organiserar gruppen och ser till att alla har något att göra. Följer upp tidplan och kvaliteten på leveranser. Fattar avgörande beslut

Ansvarig för att ta fram Projektplanen

Dokumentation

Kvalitetssäkrar all dokumentation som projektet producerar.

Sponsor

Är beställaren av projektet, ändringar av överenskommen budget, kvalité och inriktning måste godkännas av sponsor. Ansvarar för Huvudkrav

Projektorganisation

Sponsor

Rickard OlssonProjektledare

Hans Alvenkronahttp, CSS

Anders AnderssonDjango, Pinnax

Daniel NyströmWebgruppen

Rickard OlssonTest

(Cristofer Wilenfort MiaIsAGeek)Design

Emma

Stefan SigersDokumentation

Daniel Svensson

<center>Understruken = Huvudansvarig för området</center>

7 Relationer till andra projekt och uppdrag

8 Rapportering och kommunikationsprinciper

Projektmöten som protokollförs, samt granskningsmöten med minnesanteckningar. Protokoll och minnesanteckningar distribueras via  http://piratepad.net/vyBSSlgUZ5. Då arbetsgruppen har arbetsmöten görs minnesanteckningar i en arbetslogg.

Agenda kommer att läggas ut på skype chaten före projektmöten och granskningar.

Projektöverlämning

Projektresultaten överlämnas till webgruppen som ansvarar för driften av hela ”communityn”

7 Övrigt

-

8 Referenser

Communityns struktur,  http://www.mindmeister.com/31431387/piratpartiet-se

 http://www.mindmeister.com/maps/show/31431387#

Projektuppföljning,  http://trac.tortuga.piratpartiet.se/

Medlemmarnas önskemål (krav)  http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx

Strukturöversikt över inkomna krav,  http://www.mindmeister.com/33635995/tortuga-nskem-l-fr-n-medlemmar

Attachments