Custom Query (1 match)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Keywords Status Owner Type Priority
#1247 Piratmanifestet #maktövergrepp #övervakning #information #omstruktureringar #internet #entreprenörskskap #patent #medicin #aktivism #korruption #Occupy #Anonymous #cyberkrig #events #förort #utsattaområden #vilseledning #likavillkor #kultur #arv new mini Uppgift major
Note: See TracQuery for help on using queries.