Ticket #1002 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

ångrad bokning orsakad försvunnen lokal

Reported by: greyman Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Detta kom till supporten:

Tjena!
Jag klickade i distrubitör och läste inte riktigt korrekt på
tidpunkterna jag bockade i, trodde när det var jag skulle gå och
fylla på valsedlar. Såg i efterskott att det var ibockat att jag
skulle vara valvärd då. Jag hade inte valvärd ibockad.

Jag gick in och redigerade detta via mailet jag fick, dvs tog bort
alla tidpunkter jag klickat i och lämnade distrubitör iklickad. Det
verkar ha resulterat i att Vallokalen försvann helt. Skönsmons Skola
i Sundsvall syns varken på bokade eller obokade vallokaler nu. Den
förvann helt ur vallokalssökningen. Det verkar underligt, så jag
rapporterar det till supporten.

Jag har testat klicka på "bekräfta" igen, men får meddelandet
"hittar ingen sådan bokning" då.

His email: tommymogren@…

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by greyman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Lokalen tydligen tillbaka

Note: See TracTickets for help on using tickets.