Ticket #1006 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

kartposition på valsedelsbokning är felaktig; Helsingborg

Reported by: staffan.lindberg@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords: Helsingborg
Cc:

Description

Jag yrade runt och letade efter en vallokal idag, Helsingborg: Hertzka Villan är ganska tokigt placerad, slår på ett par 100m och en våldsam backe :(

Dunkers Kulturhus är oxo felaktigt placerad (Hint: den ligger inte ute i havet), det var likadant vid EU valet...

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by anonymous

Du får gärna trycka "Felanmälan" i bokningsbilden och dra lokalmarkören till rätt plats så har vi den infon, så kan vi lätt justera sen.

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Så, du är de flyttade.

Note: See TracTickets for help on using tickets.