Ticket #1021 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Skapa X-headers i mail med metainformation

Reported by: onm Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail headers
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Jag skulle vilja ha lite X-headers i mailen som skickas ut till funktionärer med lite metainfo som man kan sortera på.

X-distrikt: Stockholm
X-valkrets: Norrort
X-kommun: Solna
X-Type: utskick

för ett utskick till Solna Kommun. Detta skulle underlätta sorteringen av mailen för oss som får mail om många valkretsar/kommuner/distrikt/länder :)

Även X-type: rick eller X-type: activist skulle vara praktiskt :)

Går det att fixa, eller är det en hopplös dröm som ingen annan än jag vill ha?

/ Ola

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

Hopplös dröm, men låter vara kvar.

comment:2 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.