Ticket #1027 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Add membership för allt man är OrganisationX för

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Som det ser ut i dagsläget kan jag bara ge medlemmar medlemskap i de områden som är nära dem, men vissa vill vara med i t.ex UP Malmö trotts att de på påppret inte bor där, och att klödda med att byta deras postnummer är jobbig och bör ju ses som ett ful hack.
Så ifall man istälet skulle kunna ge medlemmar de medlemskapen som man är OrganisationX för skulle det underlätta ganska mycket.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

Ja! Bra idé.

Note: See TracTickets for help on using tickets.