Ticket #1029 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Saknas information på LIST KEY PEOPLE

Reported by: martin.holmberg@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

På piratweb om man kollar på LIST KEY PEOPLE på UP så är det inga kontaktuppgifter där.

Attachments

aktivist.PNG Download (84.7 KB) - added by martin.holmberg@… 13 years ago.

Change History

Changed 13 years ago by martin.holmberg@…

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

Beror på att den sidan kodades innan vi hade organisationsroller.
Just nu kan den inte visa annat än Local-roller. Ska kika på det vid tillfälle.

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.