Ticket #103 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Lista i Pirateweb vilka som har funktionärsroller

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag vill ha en enkel funktion som innebär att jag som VICE DL i SYD skall kunna lista de som är funktionärer i partiet, detta är viktigt i och med att Pirateweb idag inte varnar och skriker om någon eventuellt redan har en roll. Vi måste kunna lista upp alla de som har funktionärsroll. Detsamma gäller för VL på KL nivå och så vidare neråt i hierarkin.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Milestone set to Innan EU-valet

Redan idag ska det inte gå att lägga till två person till en LEAD roll. Då ska man få en varning att man måste ta bort den som står redan. Att lägga till fler VICE är helt ok däremot, vilket det ska vara.

Däremot så ska listningen bli bättre, det håller jag med om.

Förslagsvis bygger vi om  https://pirateweb.net/Pages/v4/ListKeyPeople.aspx lite så den blir mer informativ.

comment:2 Changed 14 years ago by daniel.gustafsson@…

Jag håller med om att listningen idag är skit, funktionärerna måste se listningen som ett träd, där varje län/region är en gren som grenar ut sig i valkretsar som grenar ut sig i kommunerna, alternativt att kommunerna finns direkt under länen om ett län/region inte har flera valkretsar i sig. denna funktion fanns ju tidigare men tog bort. Sedan i varje nod måste total info om funktionär kunna listas, dubbelklickar jag på en nod/förgreningspunkt i trädet så skall all info om denna dyka upp.

comment:3 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Man kan även använda den här:  https://pirateweb.net/Pages/Public/PhpIncludes/GeographyOfficersPPSE.aspx

Det är inte jättesnyggt, men det funkar just nu. Vi får fila mer på det när tid finns imho.

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution wontfix deleted

comment:5 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.