Ticket #1031 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Blogg (http://simon12400.wordpress.com/)

Reported by: simon.lindgren@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle vilja att ni la till min blogg på piratpartiet live blogg adress:  http://simon12400.wordpress.com/ taggar: Övervakning, EU, Piratpartiet, Piratpartiet – Västmanland/Västerås, Rättegångar och Upphovsrätten, Ung pirat partibeteckning: pirat.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from minor to major
  • Status changed from new to accepted
  • Summary changed from Blogg to Blogg (http://simon12400.wordpress.com/)

Återkommer så snart tid finnes.

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Hey!

Nu ligger du med på live, fast bara kategorin

 http://simonlindgren.se/?category_name=piratpartiet

Det blev lite för många annars. Säg bara till om du vill hitta på någon annan ktegori som passar...

Note: See TracTickets for help on using tickets.