Ticket #1032 (closed Defekt: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Koppla budgetar för distrikt/valkrets/kommun till DL/VL/KL

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Som det är nu behöver den som tillsätter en DL/VL/KL både ge den rollen och sedan ändra i budgeten för att ge den rätt attesträtter. Många glömmer att gör detta, vilket orsakar problem. Det borde vara kopplat.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Lokalbudgetarna kommer troligen att tas bort.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.