Ticket #1035 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

SSL-cert för XMPP

Reported by: Zash Owned by: Zash
Priority: major Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords:
Cc:

Description

XMPP behöver ett ordentligt SSL-certifikat som täcker de domäner som någon part ansluter till.

Detta innefattar minst följande:

  • piratechat.net
  • piratpartiet.se
  • chat.piratpartiet.se

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 12 years ago by patrik.greco@…

Replying to Zash:

XMPP behöver ett ordentligt SSL-certifikat som täcker de domäner som någon part ansluter till.

Detta innefattar minst följande:

  • piratechat.net
  • piratpartiet.se
  • chat.piratpartiet.se

chat.ungpirat.se <3

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to UPK2011

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu körs en combo av PP's wildcardcert och ett CAcert-signat.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan UPK2011 deleted

Milestone Innan UPK2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.