Ticket #104 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

PRC-stöd i PirateWeb

Reported by: speakman Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: rpc rest xml
Cc:

Description

Det hade varit trevligt om det gick att programmässigt hämta ut offentliga uppgifter från PirateWeb, samt även t.ex. registrera nya medlemmar. Detta kan med fördel begränsas till visa IP-adresser eller något, men det öppnar för viss optimering under extrem medlemstillströmning t.ex..

XMLRPC eller REST eller något hade funkat.

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Om sådant behövs så fixar vi det för det konkreta behpvet.

Stänger ticketen...

/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.