Ticket #1043 (accepted Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Förslag (topplista)

Reported by: STÖT Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: topplista
Cc:

Description

Jag efterlyser ett sätt att sålla i den strida ström blogginlägg här. Dvs en topplista av något slag, av flest redirects från live.piratpartiet.se till ett visst inlägg under en vecka/månad/år.

För pirater som mig som inte uppdaterar mig på den här sidan varje dag, och när en stor händelse inträffar vill snabbt hitta relevanta intressanta inlägg istället för det man faktiskt hittar, dvs, kommentarer på kommentarer på händelsen, om ens det.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

Ja, många vill ha en sådan funktion. Det måste bara designas och implementeras :-)

comment:2 Changed 11 years ago by mini

  • Summary changed from Förslag to Förslag (topplista)
Note: See TracTickets for help on using tickets.