Ticket #1045 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Server Error in '/' Application vid borttagande av medlemskap

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man försöker ta bort ett medlemskap kommer ett felmeddelande upp. Medlemskapet avslutas däremot.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.