Ticket #1048 (closed Förbättring: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Smidigare export-format

Reported by: Zash Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description (last modified by Zash) (diff)

http://utv.piratpartiet.se/ticket/1048?format=tab verkar jobbigt att parsa då det har nyrader mitt i fälten.

Finns det tex så att den spottar ut JSON?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

[20:50:36] Zash: Jag gav väl upp och implementerade CSV-parser :(

Note: See TracTickets for help on using tickets.