Ticket #105 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Fraktbokningssida i Pirateweb

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Kort och gott en sida med formulär för folk som vill skicka kampanjmaterial och valsedlar med de fraktavtal Gonte EF har.

När de ska användas så måste jag skriva ut och skicka frakthandlingar, formuläret är för att göra det smidigare.

Min spontana tanke är ett enkelt formulär som  http://test.gonte.net/DHL-fraktbokning.html - innehållet kan antingen lagras i databas eller bara mailas till mig.

En önskefunktion vore att namn och adress på den som var inloggad fylldes i i avsändarfälten, men det är inget nödvändigt, intressant är att funktionen bara ska nås av funktionärer...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Priority changed from minor to major

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implementerad, finns i v3 menyn som "Order Freight Doc."

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.