Ticket #1054 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Namnbyt på "Ricks reflektioner" i Pirateweb

Reported by: simon.rosenqvist@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I Pirateweb finns idag en möjlighet för medlemmar att välja vilka utskick de vill prenumerera på. Ett av alternativen är "Ricks reflektioner". Detta alternativ borde istället heta "Nyhetsbrevet". Detta eftersom den senare benämningen är den mest vanliga i organisationen.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

Jag skulle nog vilja säga "Centrala nyhetsbrev".
Dagens blir ju fel, både sett till att Rick inte är enda avsändaren de omfattar, och till problematiken Simon just beskrev.

Men jag vill lyfta att det gäller centralt, för att ytterligare undvika hopblandning med lokala utskick (som på sina håll kallas nyhetsbrev).

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nyhetsbrev (centrala) blev det.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.