Ticket #1059 (closed Förbättring: onhold)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Funktionärs hemsida , som första steg på wp-blogg eller dylikt för att svärma ihop material.

Reported by: of_darkness Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: Hemsidan Keywords: Funktionär,information,hemsida,1an,piratpartiet.se
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Många funktionärer pratar om att de saknar information om det ena elelr det andra, information finns iof. utspritt här och där på wikkis,forum etc. Men ingen samlad greppbar form, samtidigt har vi tidigare haft en del onödigt på 1an enligt många.

Många har pratat om att man bör skilja på det som riktar sig till de redan frälsta det vi visar upp för de som är nyfikna på oss och vad vi vill delge till funktionärerna.

Allt detta ska ju samsas på samma plats.

Det kommer säker fungera med tortuga när nu det blir klart.

Detta är ingen ersättare för det, utan något som kan kommpletera det och säkert sen bidraga till det.

Tanken är att ha en enkel länk från 1an till en sida som heter typ piratpartiet.se/funktionär eller funktionär.piratpartiet.se som initialt leder till en wp-blogg eller joomla eller vilket som kommer lämpa sig bäst för detta.

Den ska användas som en samlingsplats för all funktinär och aktivist relaterad information för hur våra verktyg fungerar osv.

Skälet till att ha den i bloggliknande format är för att underlätta upprättandet av skribent konton för de som vill bidraga till projektet och även för att underlätta för andra funktinärer att kommentera poster och inlägg för att kompletera och återkoppla utan att de måste bli skribenter på sidan.

Min tanke är att efter ett tag portera ut det till en vanlig undersida till 1an under samma url lämpligen, där man då fokuserar på pressentationen av innehållet än ihopsamlande och skapandet av innehållet.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.