Ticket #106 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Fel vid aktivistregistrering

Reported by: berinder Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Fick en felrapport över msn, klistrar in den här!

Jag ska bli aktivist på piratparteit men den säger "Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection."
efter jag har skrivit in "hur når vi dig?"

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by berinder

Postnrfältet accepterar inte mellanslag! Då får man det felet.

Lägg in javascript som tar bort mellanslag!

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

  • Priority changed from critical to major

Jag får inte det felet när jag har mellanslag i postnumret. Det hittas ändå. Måste ha varit något annat fält?

comment:3 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Hittad och fixad. Mellanslag togs mycket riktigt inte bort i själva submitten, bara i första steget. Väntar på deploy.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.