Ticket #1063 (closed Uppgift: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Minska mängden PP-webbtjänster som kör på gamla system (=minska hack-risker & allmän belastning på admin-gänget)

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Det finns väldigt många webbtjänster som körs på PP:s servrar. Fler än någon egentligen verkar ha överblick över. Lite mer integrering skulle göra att var och en av dessa ser mindre ödslig ut (koncentrering av aktiviteterna) samt kanske även mer överblickbart.

Fyll gärna på nedan med förslag på vad som borde integreras.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.