Ticket #1069 (closed Förbättring: onhold)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Saknas grönsaker

Reported by: sikevux Owned by: sikevux
Priority: major Milestone:
Component: lundafika Keywords:
Cc:

Description

Det är ofta så att det inte finns några grönsaker på fikorna. Då grönsaker är bra för pirater så bör det finnas på fikorna.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.