Ticket #1071 (closed Förbättring: onhold)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Fika subscription tracking system

Reported by: sikevux Owned by: fredrik.strandin
Priority: minor Milestone:
Component: lundafika Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

En sida där man kan kolla hur lång tid man har kvar på sin subscription och instruktioner på hur man betalar etc.
Sen lite fina länkar hit så att man kan skicka buggrapporter och förslag på förbättringar.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Priority changed from major to minor

comment:2 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.