Ticket #1072 (closed Defekt: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Icke piratrelaterat

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Futuriteters nya bloggpost om hans/hennes nätverksgaming känns inte som den hör hemma på livefeeden.

Relaterat förslag: Någon form av submission kontroll redan hos de listade på bloggrollen så att de själva kan markera att vissa poster inte hör hemma här. Detta skulle spara tid för er mods (om det går att genomföra) och jag tror nog att de flesta bloggare på rollen själva egentligen är medvetna om vad som är orelaterat.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by anonymous

ang. förslaget: pp live fungerar redan så att endast poster med specificerade taggar hamnar där. futuriteter har taggat sin post med "piratpartiet" och därför finns den med.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.