Ticket #1074 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Lista alla välkomstmail

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag när gick jag igenom alla välkomstmail inom UP så insåg jag att väldigt många är direkt felaktiga eller på annat sätt inaktuella. Att kunna lista alla välkomstmail istället för att behöva välja organisation + region vore att förenkla överblicken över alla välkomstmail.

Alltså, skapa funktionen "lista alla välkomstmail".

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan Valkampanjen 2010 to Innan Valkanpanjen 2014
Note: See TracTickets for help on using tickets.