Ticket #1075 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Förklara/dölja "connection error" på forumhandle

Reported by: SimonB. Owned by: JorgenL
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vid "connection error" på forumhandle, dölj hela rutan och visa en text, eller kanske t.o.m. en knapp för att försöka ladda forumhandle på nytt.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Priority changed from major to trivial
  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Felet är åtgärdat.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.