Ticket #1084 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

PW visar inte uppladdade filer vid felmeddelande

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man gör file expense claim och får felmeddelande nollställs fältet med uppladdade filer.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.