Ticket #1086 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Utskick går inte till alla

Reported by: TOQig Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Under hela året har jag då och då reagerat på att jag inte fått information om något, och då har det visat sig att jag inte får alla utskick som sänts ut.

Det har hänt både med funktionärsutskick, vanliga utskick inom PP och UP. Jag kan därför inte specificera vad som verkar vara problemet, och det är något som måste fixas direkt, för om fler har samma problem är en av de viktigaste kommunikationskanalerna ur funktion!

Märkligt....det tog ett halvår innan någon lyssnade/trodde på mig, senast felanmälde jag utan ticket, nu försöker jag med ticket. Good luck!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Du är inte ensam om detta. En av våra tidigare revisorer har fört väsen om samma sak men ändå kvarstår problemet. Han fick varken lokala mail eller obligatoriska utskick som kallelse till medlemsmöten trots att inställningarna var rätt.

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Prenumerationshanteringen har helt skrivits om.

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.