Ticket #1087 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Medlemsantal jämförelse visar fel

Reported by: HR <henry@…> Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

 http://www.piratpartiet.se/medlemsantal

UP:s postion på den sidan är felaktig när det (tyvärr) har halkat ner under SSU. Wikipedias artikel som anges som källa är nyligen uppdaterad så det vore på plats att uppdatera med dom nya siffrorna för de andra förbunden även på hemsidan.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.