Ticket #110 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Tomma SMS

Reported by: ola.leifler@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: sms
Cc:

Description

När aktivister ska informeras så är både e-post och SMS ifyllt och man måste aktivt välja bort det ena eller andra. Oavsett om man fyllt i något meddelande i SMS-fältet så skickas det SMS ifall man haft SMS-utskick förkryssat. Detta har på bara några dagar resulterat i att tomma SMS gått ut till aktivister som egentligen bara skulle fått mejl.

Detta kostar pengar och leder till irritation hos våra aktivister (speciellt som de får ett flertal SMS också, men det är en annan sak).

Kolla om formulären innehåller någon text och om inte, skicka inte. Det skulle lösa en hel del för oss.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Redan incheckat, väntar på att Rick ska deploya.

Note: See TracTickets for help on using tickets.