Ticket #1102 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Mail-lösenord

Reported by: rikk Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Skulle det gå att ändra lösenordet till piratmailen i PW, eller är det omöjligt att ordna?

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by anonymous

lÖsen lär gå ändra via en länk på mail.piratpartiet.se nånstans. Integrering till pirateweb låter iofs som en trevlig ide att ta i beaktande nu när vi planerar att uppgradera mailsystemet.

comment:2 Changed 12 years ago by anonymous

skulle vara underbart

comment:3 Changed 12 years ago by Rickard Wahlander <rickard.wahlander@…>

Håller med

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.