Ticket #1107 (closed Förbättring: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

ny blogg (http://piratblogga.nu/rickardw/)

Reported by: Rickard Wahlander <rickard.wahlander@…> Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

 http://piratblogga.nu/rickardw/

Piratpartist (KL2 Skövde)

rickard.wahlander@…

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted
  • Type changed from Uppgift to Förbättring

Håller denna öppen, blogga gärna lite mer så kan vi lägga till den så småningom.

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Summary changed from ny blogg to ny blogg (http://piratblogga.nu/rickardw/)

comment:3 Changed 11 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.