Ticket #1113 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Chatverktyget Mibew funkar bara ibland

Reported by: martin.tiberg@… Owned by: dansve
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Emellanåt när operatören skriver och "postar" ett inlägg kan jag inte skriva mer och måste klicka på "send" innan jag kan få tillbaka markören och skrivmöjligheten. Det hjälper inte att jag klickar i skrivfältet där jag vill skriva. Jag använder Mozilla Firefox 3.6.13.

PS
HAr kommit på ett knep. Om jag klickar på ljudknappen (på/av) eller någon av de andra knapparna i chatverktyget så kommer markören tillbaka.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Rickard W (rickard.wahlander@…

Upplevde också samma problem i FF, ska dock göra nya tester i chrome för att se om problemet består

comment:2 Changed 12 years ago by Rickard W (rickard.wahlander@…

Funkar utan problem i Chrome, måste vara något fel med ff

comment:3 Changed 10 years ago by sikevux

  • Owner changed from Richie to dansve
  • Component changed from Hemsidan to Piratsupport
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.