Ticket #1120 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Clearingnummer begränsat till 4 siffror

Reported by: mmn@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Swedbank har 5-siffriga clearingnummer. PirateWeb idag påtvingar 4-siffriga clearingnummer.

Det märks inte förrän man faktiskt försöker lägga in en reimbursement claim, då den kräver 4-siffrigt.

Ifall det finns någon slags workaround för att få utbetalningar till finns den åtminstone inte specifierad på sidan ifråga.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mmn@…

Felmeddelandet, när jag skriver in 84202 alternativt 8420-2, är "Please enter exactly four (4) digits."

Note: See TracTickets for help on using tickets.