Ticket #1121 (closed Defekt: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Sverige är inte världens navel!

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: Pirat
Cc:

Description

En liberaldemokratisk blogg för mångfald och världsmedborgarskap av en med dubbelt medlemskap.

Bloggaren är en av Liberaldemokraternas grundare, men är även medlem i Piratpartiet.

Change History

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Lägger gärna till denna, MEN, plz läs  http://live.piratpartiet.se/blogga.html först, och återkom.

Note: See TracTickets for help on using tickets.