Ticket #113 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Länkar till PDF-flygblad om EU-valet på piratpartiet.se

Reported by: olof.bjarnason@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag hade tyckt det var bra om det i någon söt ruta på piratpartiet.se funnits länkar till de flygblad som är aktuella inför EU-valet, direkt på förstasidan på piratpartiet.se.

Då kan folk själva skriva ut, många har färgskrivare på jobbet (jag t.ex.) och andra tar det svartvita vägen.

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Överspelat.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.