Ticket #114 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Var är volontärerna? De syns inte i pirateweb

Reported by: AndersHedberg Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har fått flera mail under natten/dagarna innan om att nya volontärer kommer in. I Pirateweb så finns de inte som volontärer alls.

Var är de?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Owner changed from mini to Todi
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

Det jobbas på det. Dom är inte borta, syns bara inte på grund av en bugg.

comment:2 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.