Ticket #1163 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Lista aktivister i PW

Reported by: Tobie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

inom visa medlemmar "list" så skall det finnas en ikryssbar ruta som man kan kryssa i så man bara visar aktivister. (Det hjälper om man vill få tag på aktivisterna)

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.