Ticket #119 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Då huvudkommunansvarige i en kommun försvinner, försvinner all kotakt info till den kommunen

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Då huvudkommunansvarige i en kommun försvinner, försvinner all kontaktinfo till den kommunen på "Partiet Lokalt", gäller förmodligen också valkretsnivå

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to worksforme

Verkar inte längre göra så, vice förefaller kvarstå oförändrat...

Note: See TracTickets for help on using tickets.