Ticket #1205 (closed Förbättring: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Gamla datum på valsedelsbokningen

Reported by: mikael.borjesson@… Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Valsedelsbokningen ( http://data.piratpartiet.se/Valsedelbokning/) används just nu för omvalet i VGR, men sidan pratar fortfarande om valet den 19 september. Det kan vara en anledning till att ingen har bokat sig i hela min valkrets. Någon behöver ändra texten på förstasidan så att den känns aktuell.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.