Ticket #1216 (new Förbättring)

Opened 11 years ago

lista alla välkomstbrev

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det är svårt att se alla (inaktiva) välkomstmail idag. En funktion som listar samtliga inlagda välkomstmail vore därmed bra.

Note: See TracTickets for help on using tickets.