Ticket #1217 (new Defekt)

Opened 11 years ago

find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Funktionen find expiring memberships fungerar endast då man väljer en lokalavdelning som organisation. Den bör även fungera om man väljer ett distrikt eller förbund.

Note: See TracTickets for help on using tickets.