Ticket #1223 (closed Uppgift: invalid)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

Vad vill du? -sida för att hjälpa inkommande volontärer

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by agnesson) (diff)

  1. Få klart textförslag  https://piratenpad.de/p/vad-goring-for-pp-se --- Vilka ska strykas? Ändra/radera gärna direkt på paddan i det (rosa)-färgade
  1. Lägga in texten på lagom webbsida
  1. Skriva text för att få med detta i närmsta Tapir

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Innan Riksdagsvalet 2014

Paddan är dödad. Kan någon se innehållet?

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

Använd inte trac för hemsidan. Om felrapporten fortfarande var aktuell så vet rickard.a redan om detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.