Ticket #1224 (closed Uppgift: invalid)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

återuppväcka/avtacka arbetsgrupper som somnat av

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Helst borde alla arbetsgrupper ha en aktiv ansvarig.

Listor att utgå ifrån: på  http://www2.piratpartiet.se/arbetsgrupper finns en gammal lista, som börjat redigeras via  https://piratenpad.de/p/vad-goring-for-pp-se

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.