Ticket #123 (closed Uppgift: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Lagra och kvittera automatskickade mail

Reported by: larsl Owned by:
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Alla mail som skickas i systemet ska lagras, och helst kvitteras som sedda i systemet så att man kan se att kommunansvarig fungerar.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

  • Owner larsl deleted
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by larsl

  • Type changed from defect to task

comment:3 Changed 14 years ago by anonymous

Lägg till en funktion för ranking, så att de utskick folk gillar blir lätt sökbara och kan användas som mallar för övriga.

Jag hade också gärna sett ett godkännande med förslags ruta. Godkännande enligt tre-personersregeln. Typ tre personer måste godkänna ett utskick innan det skickas. Eventuellt att mailgruppen kan hjälpa till med detta. Vi har idag väldigt varierande kvalitet på utskicken. Många har dyslexi och under stress syns det, andra har skrivit förvirrade mail - åter under stress. Därav förslagsrutan.
Vi har gjort försök med frivillig postning till chattarna för kommentarer, men det är ett fåtal som gör det för att få feedback innan, så en mer tvingande lösning hade varit bra. Kanske räcker med en treje ruta? Vem har kontrollläst mailet? Där man måste skriva ett namn eller en kommentar helt enkelt.

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.