Ticket #1247 (new Uppgift)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Piratmanifestet

Reported by: novastocholm@… Owned by: mini
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: Piratpartiet Live! Keywords: #maktövergrepp #övervakning #information #omstruktureringar #internet #entreprenörskskap #patent #medicin #aktivism #korruption #Occupy #Anonymous #cyberkrig #events #förort #utsattaområden #vilseledning #likavillkor #kultur #arv
Cc: Piratmanifestet

Description (last modified by sikevux) (diff)

Detta är mitt blogg som kommer att handla om Piratpolitik och knyta samman övergrepp som statsmakter utgör mot individer och komma med infallsvinklar, förslag, lösningar och stimulans till att föra debatt kring alla möjliga ämnen, till att avslöja politiken för att vara en bluff, och bana väg för Piratskeppet.

Adressen dit är  http://piratmanifestet.wordpress.com

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Type changed from Förbättring to Uppgift
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.