Ticket #125 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Logga alla ändringar

Reported by: larsl Owned by: larsl
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Logga allt som ändras i systemet så att administratörer kan se om något går fel och eventuellt återställa förlorad data.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

  • Owner larsl deleted
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by larsl

  • Type changed from defect to task

comment:3 Changed 14 years ago by larsl

  • Owner set to larsl

comment:4 Changed 14 years ago by larsl

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.